Về Chúng Tôi

Cảm ơn bạn đã đến với Chuc.vn.

Cao cấp, Hoàn hảo, Uy tín và Cạnh tranh là tiêu chí phát triển của chúng tôi!

Dịch vụ của chúng tôi là sản xuất, cung cấp, thi công các sản phẩm nội thất gỗ, đồ trang trí, cây cảnh với nhiều thiết kế, mẫu mã phong phú và đa dạng. Chúng tôi tin rằng, mang lại sự hài lòng về độ hoàn hảo của sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ ân cần là điều tiên quyết để giữ chân khách hàng.

Chúng tôi đã, đang thiết kế, thi công các dự án về nội thất, bao gồm: Spa, Coffee house, Khách sạn, Chung cư, Nhà ở, nội thất Văn phòng và nhiều dự án khác. Với nhiều năm thiết kế, thi công các dự án cho người Việt và người Nước ngoài, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ cho bạn trên nhiều loại vật liệu, đa dạng về mẫu cũng như màu sắc hài hòa theo phong cách hiện đại lẫn cổ điển.

Các Kênh Thanh Toán

ACB Bank
4518527
MOMO
0902712448
ZALO Pay
0902712448

CÔNG TY TNHH TMDV SX TRANG TRÍ NỘI THẤT PTL

 • Địa Chỉ: 211/23a Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
 • MST: 0315622149
 • Liên hệ: 0902712448 (Mr Phong)
 • Liên hệ: 0868803116 (Mr Long)
 • Email: phongdv93@gmail.com, admin@chuc.vn
 • Địa chỉ kho xưởng: 180 TX14, Thạnh Xuân, Quận 12, HCM

9 thoughts on “Về Chúng Tôi

 1. mình đánh giá cao tác phong làm việc, có sự chuyên nghiệp và nghiêm túc. với mình thì giá đi đôi với dịch vụ, mình bỏ tiền ra nên mình có quyền đòi hỏi. sẽ giới thiệu với bạn bè mình nếu họ có nhu cầu.

 2. Gооd dаy! chuc.vn

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе fully lаwfully?
  Wе prоpоsе а nеw lеgаl wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp – +375259112693

 3. Hello! chuc.vn

  Do you know the easiest way to state your product or services? Sending messages through contact forms can permit you to simply enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that will be sent through it’ll find yourself within the mailbox that is supposed for such messages. Sending messages using Feedback forms isn’t blocked by mail systems, which implies it is guaranteed to reach the client. You’ll be able to send your offer to potential customers who were previously unavailable because of email filters.
  We offer you to check our service for complimentary. We are going to send up to 50,000 message for you.
  The cost of sending one million messages is us $ 49.

  This offer is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

 4. Good day! chuc.vn

  Do you know the easiest way to talk about your merchandise or services? Sending messages using contact forms can allow you to easily enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that may be sent through it’ll end up in the mailbox that’s intended for such messages. Causing messages using Contact forms is not blocked by mail systems, which means it is certain to reach the recipient. You will be able to send your supply to potential customers who were previously inaccessible due to spam filters.
  We offer you to test our service for gratis. We’ll send up to fifty thousand message for you.
  The cost of sending one million messages is us $ 49.

  This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693
  We only use chat.

Trả lời